Inför adventstiden

Nov 29

Inför adventstiden

”Gud har skickat bud om en öppen dörr till omvändelse i Johannes döparen. Men han var endast en förelöpare till den stora frälsningens dag som anlände i Jesus. I Jesus har dörren öppnats så att vi kan ta emot rättfärdighet och läkedom genom hans lidande. Det var han som brann i Guds vredes heta ugn för alla våra överträdelser. Han krossades av tyngden av alla våra synder så att vi kan bli hela. Han är den Son som Gud inte visade barmhärtighet, även fast han trofast tjänade Gud, så att vi som har varit otrogna kan tas upp som söner genom hans blod.”

– Ian Duguid

Read More

Allting vår tröst i Jesus

Nov 22

Allting vår tröst i Jesus

Fromheten besitter en underbar förmåga att förvandla allting till föremål för tröst och fröjd. Ingen yttre omständighet kan i själva verket vara något ont eller bedrövligt för en from människa. Själva hennes sorger är ljuvliga för henne, hennes sjukdom hälsosam, hennes fattigdom gör henne rik, hennes vanprydnad pryder henne, hennes bördor gör det lätt för henne, hennes plikter är endast privilegier, hennes fall utgör nya grunder för tillväxt, själva hennes synder förbättrar och gagnar henne (de skänker nämligen ånger, ödmjukhet, uppmärksamhet och vaksamhet). Ogudaktigheten däremot fördärvar allting, förstör och förfalskar alla goda ting, förbittrar allt det angenäma och behagliga i livet.

– Isak Barrow, 1677

Read More

Laglöshet

Okt 04

Laglöshet

Det är svårt att lära sig leva förutan lagen och ändå vandra enligt lagen. Men det är en sak den kristne måste lära sig: Att vandra enligt lagen vad gäller vår plikt, men att leva förutan lagen vad gäller vårt välbefinnande. Vi ska varken förvänta oss något gott från lagen pga. vår lydnad eller frukta något straff från lagen pga. våra misslyckanden. Låt lagen påminna dig om synd om du faller i synd, men du ska inte låta den fånga dig och dra dig till domstolen för att pröva och döma dig för dina synder. Det skulle göra Jesus och nåden om intet. I sanning lever kristna alltför mycket som om de förväntade sig liv av gärningar och inte av nåd. Sammanfattningsvis ska vi lära oss att vandra enligt lagen som en regel för helgelse och ändå leva av Jesus och löftena vad gäller vår rättfärdiggörelse.

Samuel Bolton

(The True Bounds of Christian Freedom, Sid. 219-220).

Read More

Heidelbergkatekesen

Sep 27

Heidelbergkatekesen

Här har vi ett katekessvar som är värt att lägga på minnet:

Fråga 1: Vad är din enda tröst i liv och död?

Svar 1: Att jag med kropp och själ, både i liv och i död, inte är min egen, utan tillhör min trogne återlösare Jesus Kristus, som med sitt dyrbara blod fullkomligt har betalat min synd och befriat mig från djävulens välde

och bevarar mig så att inte ett hårstrå kan falla till marken utan att min Fader i himlen beviljar det; ja, allt kommer att samverka till min eviga salighet.

Därför försäkrar han också mig genom sin helige Ande att jag har evigt liv och gör mig villig och beredd att hädanefter hjärtligt leva för honom.

Read More

Korsets mysterium – Läs den!

Maj 05

Korsets mysterium – Läs den!

Här är ett måste för alla som vill fördjupa sig i korsets teologi. Nordlander lyfter oerhört viktiga frågor om vad som ägde rum på korset för människor. Boken är hyfsat lätttillgänglig för alla, oavsett teologisk utbildning. Dessutom kostar den endast 59 kr! Här följer ett härligt citat om korsets själavårdande verkar i Guds barn:

Den som haft förmånen att växa upp i en kristen miljö, där predikan om Kristi offerdöd stått i centrum, har också erfarit dess förlösande, befriande kraft. Han man sedan haft möjlighet att jämföra olika teologiers inverkan på ens hjärta och samvete, märker man hur förkunnelsen om Kristus som överstepräst, som lammet, genom vilkens blod vi har återlösts och vår synd har sonats, skänker en obeskrivlig trygghet åt vårt gudsförhållande. Den förmedlar en säregen grundtrygghet, grundtillit och frälsningsvisshet. Denna förkunnelse har en starkt själavårdande effekt. Den förankrar min frälsningsvisshet utanför mig själv vid honom som har dött för mig en gång för alla. Jag slipper rota i mig själv och göra mitt gudsförhållande beroende av min halva, 2/3 eller ¾ omvändelse och överlåtelse. Jag slipper koncentrera mig på mina andliga eller mystiska upplevelser, mina eventuella nådegåvor och andliga frukter, hur viktiga de än är. I depressionens och anfäktelsens stunder hjälper inte eventuella nåderörelser i mitt inre. Då hjälper endast Guds nåderörelser mot mig, förkroppsligad i Guds lamm, som borttager inte världens utan just mina synder.

Samtidigt finns det inget motiv i den kristna förkunnelsen som så kan sätta igång en kristen människa, göra henne uthållig och målmedveten i Guds tjänst, som just talet om Kristi blod, för henne utgjutet. ”Hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av en evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden.” (Hebr 9:14.) Förkunnelsen om Lammet ger ”donum perseverantieae”, uthållighetens nådegåva.

Det finns också en säregen kraft i talet om Kristi blod. I Jesu död har alla ondskans andemakter mist sin makt.

Ur Agne Nordlander, Korsets mysterium. Församlingsförlaget.

Read More

Gnisslar du tänder?

Maj 01

Gnisslar du tänder?

Calvin framställs ibland som en grym och lagisk man, men detta citat visar på en härlig nådaförkunnelse.

Vi måste vara försäkrade att Gud tar emot oss, på grund av sin faderliga kärlek till oss, som sina barn och stöttar oss på ett så barmhärtig sätt att han godkänner det vi gör, även om det är värdelöst. Om vi inte har denna tillförsikt kommer tanken på tjänst inför Gud att få oss att gnissla tänder. Men om vi är övertygade om att Gud ser på oss med välbehag; och om han godtar oss i Jesu namn, även om vi är svaga och inte kan göra någonting värdigt honom, så kommer vi sannerligen vara fyllda av mod. Vi är då som seglen på ett skepp som är utsträckta och fyllda av vind! Då kommer våra hjärtan längta efter att lyda honom, som ett skepp som drivs framåt av seglen, för vi vet att Gud gläds åt oss och tar emot våra gärningar. Han vill inte ha en framtvingad tjänst. När vi vet detta kan vi tjäna vår Gud med stor iver. Med hans nåd som grund blir vi så fyllda av hans glädje att vi kan offra tacksamhetens offer.

Jean Calvin

Read More